Παρουσία της ΛΑΕ στο περίπτερο του συλλόγου Ελλάδα,Γαλλία,Αντίσταση στην γιορτή της Ουμανιτέ

Μανώλης Κοζαδίνος (Emmanuel Kosadinos), ΛAΕ Παρισιού

Το προηγούμενο Παρασκευοσαββατοκύριακο, στις 9, 10 και 11 Σεπτέμβρη έγινε στο πάρκο Λα Κουρνέβ (La Courneuve), στα περίχωρα του Παρισιού η ετήσια γιορτή της ιστορικής εφημερίδας της γαλλικής Αριστεράς «Λ’Ουμανιτέ» (« L’Humanité ») που γιορτάζεται από το 1935. Στην γιορτή συμμετείχαν πολιτικές οργανώσεις και κόμματα από τον πλατύ αριστερό χώρο, συνδικάτα, αγωνιστικές συλλογικότητες, εφημερίδες, εκδοτικοί οίκοι, γνωστοί καλλιτέχνες και υπήρχαν 450 περίπτερα.

Ανά­με­σα σε αυτά, η ένωση πο­λι­τών «Αντί­στα­ση σε Ελ­λά­δα και Γαλ­λία» (« Grèce France Résistance ») έστη­σε για δεύ­τε­ρη χρο­νιά το πε­ρί­πτε­ρο της για να υπεν­θυ­μί­σει την ανά­γκη αλ­λη­λεγ­γύ­ης προς τον ελ­λη­νι­κό λαό που συ­νε­χί­ζει να αγω­νί­ζε­ται στο κοι­νω­νι­κό και πο­λι­τι­κό πεδίο σε ακόμη δυ­σκο­λό­τε­ρες συν­θή­κες. Στο πε­ρί­πτε­ρο πα­ρου­σί­α­σαν επι­κοι­νω­νια­κό υλικό η πο­λι­τι­κή επι­τρο­πή της Λαϊ­κής Ενό­τη­τας στο Πα­ρί­σι, η συλ­λο­γι­κό­τη­τα «Αλ­λη­λε­γύη Ελ­λα­δα Γαλ­λία για την Υγεία» και η επι­τρο­πή αλ­λη­λεγ­γύ­ης του 13ου Δια­με­ρί­σμα­τος. Υπήρ­χε έκ­θε­ση παι­δι­κής ζω­γρα­φι­κής από την Ελ­λά­δα με θέμα το προ­σφυ­γι­κό, πώ­λη­ση βι­βλί­ων και προ­ϊ­ό­ντων της Βιο.Με ενώ λει­τουρ­γη­σε και τις τρεις μέρες μπαρ με ελ­λη­νι­κούς με­ζέ­δες και ποτά.

Ση­μα­ντι­κό ήταν το πο­λι­τι­κό πρό­γραμ­μα του πε­ρι­πτέ­ρου, ιδιαί­τε­ρα το Σάβ­βα­το που έγι­ναν τρεις εκ­δη­λώ­σεις:

το πρωί πα­ρου­σί­α­ση του ετοι­μα­ζό­με­νου νο­κι­μα­ντέρ της Νίκης Βε­λισ­σα­ρο­πού­λου «Δεν θα που­λή­σου­με το μέλ­λον μας» (http://kck.st/2bKg5sB) που έχει θέμα τον αγώνα της ελ­λη­νι­κής νε­ο­λαί­ας ενά­ντια στο ορυ­χείο χρυ­σού στη Χαλ­κι­δι­κή

το με­ση­μέ­ρι η συ­νά­ντη­ση των συ­ντο­νι­στών των επι­τρο­πών αλ­λη­λεγ­γύ­ης για την διορ­γά­νω­ση του κα­ρα­βα­νιού αλ­λη­λεγ­γύ­ης που προ­βλέ­πε­ται να φτά­σει στην Ελ­λά­δα μέσα Οκτώ­βρη (http://www.cadtm.org/Une-caravane-militante-est-en)20160910_145358.jpg

και το βράδυ η πα­ρου­σί­α­ση από τον Στάθη Κου­βε­λά­κη του βι­βλί­ου «Η Ελ­λά­δα, ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και η νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρη Ευ­ρώ­πη» (http://ladispute.atheles.org/changerlapolitique/lagrecesyrizaetleuropeneoliberale)

20160910_190551.jpg

 

Το πε­ρί­πτε­ρο, που λει­τούρ­γη­σε χάρη στην επί­μο­νη δου­λειά όλων των συ­να­γω­νι­στών που συμ­με­τεί­χαν, επι­σκέ­φτη­καν εκα­το­ντά­δες διε­θνείς φίλοι μας, κυ­ρί­ως Γάλ­λοι, αλλά και ο Γιάν­νης Βα­ρου­φά­κης που στην πολύ σύ­ντο­μη πα­ρου­σία του δεν ζή­τη­σε το λόγο.

Τα μέλη της συλ­λο­γι­κό­τη­τας μας συμ­με­τεί­χαν και σε άλλες εκ­δη­λώ­σεις της γιορ­τής: στην πα­ρου­σί­α­ση του βι­βλί­ου «Ευρώ, σχέ­διο Β. Γιά έξοδο από την κρίση στην Ελ­λά­δα, στην Γαλ­λία και στην Ευ­ρώ­πη» (http://www.editions-croquant.org/component/mijoshop/product/346-euro-plan-b), σε συ­ζη­τή­σεις για τα κοι­νω­νι­κά ια­τρεία, το προ­σφυ­γι­κό και τα κι­νή­μα­τα αλ­λη­λεγ­γύ­ης, για την γε­ω­πο­λι­τι­κή και τις τε­λευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις στην Τουρ­κία.

20160910_151730.jpg

Επί­σης έκα­ναν πα­ρεμ­βά­σεις σε συ­ζή­τη­ση στον χώρο «Αγορά» με θέμα την λι­τό­τη­τα στην Ευ­ρώ­πη στην οποία συμ­με­τεί­χαν με­τα­ξύ άλλων και ο υπουρ­γός Γιώρ­γος Κα­τρού­γκα­λος. Στις πολ­λές και συ­ναι­σθη­μα­τι­κά φορ­τι­σμέ­νες ερω­τή­σεις που του έγι­ναν από το κοινό (πως δι­καιο­λο­γεί την μην τή­ρη­ση του εκλο­γι­κού προ­γράμ­μα­τος από το κόμμα του, την συ­μπό­ρευ­ση του υπουρ­γού Τσα­κα­λώ­του με τους λοι­πούς «εταί­ρους» στην αρ­χι­κή από­φα­ση του Eurogroup για επι­βο­λή κυ­ρώ­σε­ων σε Ισπα­νία και Πορ­το­γα­λία, τι εί­δους «με­ταρ­ρυθ­μί­σεις» στην ερ­γα­τι­κή νο­μο­θε­σία ετοι­μά­ζει η κυ­βέρ­νη­ση, τι σκο­πεύ­ει να κάνει για την κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση των με­τα­να­στών) ο κύ­ριος Κα­τρού­γκα­λος απά­ντη­σε δια της σιω­πής  και, αφού χα­ρα­κτή­ρι­σε τους ερω­τού­ντες ψεύ­τες και υβρι­στές, απεύ­θυ­νε κά­λε­σμα για ενό­τη­τα, ενώ εξ ίσου σιω­πη­λοί επί της ου­σί­ας ήταν και οι 2-3 οπα­δοί του κόμ­μα­τος του που φαί­νε­ται πως πα­ρα­βρέ­θη­καν μόνο για να τι­νά­ξουν κά­ποιες σκο­νι­σμέ­νες ση­μαί­ες. Η υπεύ­θυ­νη του τμή­μα­τος διε­θνούς πο­λι­τι­κής του ΚΚ Ισπα­νί­ας Μαϊτέ Μόλα, χωρίς να κα­το­νο­μά­σει συ­γκε­κρι­μέ­να πρό­σω­πα ή κόμ­μα­τα, τό­νι­σε έντο­να πως η αθέ­τη­ση του προ­γράμ­μα­τος με το οποίο ένα κόμμα έχει εκλε­γεί είναι ηθικό σφάλ­μα και διό­λου δεν συ­νά­δει με τιε πα­ρα­δό­σεις του αγω­νι­στι­κού χώρου.

Ελ­πί­ζου­με πως η ελ­λη­νι­κή πα­ρου­σία στην γιορ­τή της Ου­μα­νι­τέ θα συ­νε­χι­στεί και τις επό­με­νες χρο­νιές, πλού­σια και αγω­νι­στι­κή.

Μανώλης Κοζαδίνος (Emmanuel Kosadinos), ΛAΕ Παρισιού

%d blogueurs aiment cette page :